• Home
  • Strategien
  • Kurzbeschreibung bekannter Candlestick-Patterns
  • Patterns
  • Positives In-Neck Pattern

Liste der Candlestick-Patterns

Positives In-Neck Pattern

  • Prognosekraft: Leichtes Kaufsignal.

posinneck.gif